28 Окт
2015

Президент подписал закон об отмене военн...

Военный сбор с валютообменных операций физлиц взимался с середины марта ...
22 Окт
2015

Яценюк заявив про "технічну" готовність ...

Отримання права на безвізові поїздки в ЄС дуже важливо для українців, і виконана ...
22 Окт
2015

Какие налоги хотят снизить в Украине: ин...

В проекте налоговой реформы предусмотрено падение ставок основных налогов и ...
22 Окт
2015

Что нужно сделать для финансовой стабиль...

Новая парадигма экономического роста: что реально нужно сделать для финансовой ...

Символіка Державної податкової служби України

Про ДПС,
11.06.09

Президент України своїм Указом вiд 23.06.2001 р. № 466/2001 затвердив символiку Державної податкової служби України.

Як створювалася символiка, що покладено в її основу, яке тлумачення мають символи, розповiдає Вiталiй ЛЮЛIН - генеральний директор МПП "Корвет" - автор проекту "Формений одяг i символiка Державної податкової служби України" та емблеми ДПС України.

Я - платник податкiв, у недалекому минулому - професiйний моряк-пiдводник. Із 1992 року - бiзнесмен, зi своєю фiрмою "Корвет" пiдкоряю "море ринкових реформ". Фiрмi "Корвет", створенiй i заснованiй офiцерами запасу, довелося чимало "штормувати", але до того як державна податкова iнспекцiя при Мiнiстерствi фiнансiв України набула статусу самостiйного вiдомства i постало питання про розробку податкової символiки, виготовлення i постачання для податкової служби України форменого одягу, ми мали "запас позитивної плавучостi": виконали ряд подiбних замовлень для iнших українських вiдомств.

forma Дiзнавшись про намiр Державної податкової служби України розмiстити замовлення на розробку i постачання форменого одягу, я прийняв рiшення використати "запас плавучостi" на повну силу. Впевнений, що жодний дизайнер-модельєр, жодний професiйний геральдист не зможе якiсно розробити формений одяг i символiку до неї, якщо не вiдносив два-три десятки рокiв формений одяг. Спираючись на власний досвiд "експлуатацiї" форменого одягу (основний кiстяк спiвробiтникiв фiрми "Корвет" - офiцери запасу рiзних родiв вiйськ i профiлю), на знання в геральдицi i вексилологiї, на консультацiї професiоналiв-художникiв i технологiв, ми кiлька мiсяцiв на кожнiй колегiї ДПА на власних плечах демонстрували нашi розробки. На нашi "вишукування" ми не просили нi копiйки коштiв, ми - пропонували. "Оглядини" продовжувалися чотири мiсяцi! Вiд скептицизму й iронiї - до певного iнтересу, вiд iнтересу - до зацiкавленостi в спiвробiтництвi. Коли з'явився певний iнтерес, нам сформулювали основнi принципи до проекту форменого одягу: елегантнiсть i класицизм, практичнiсть i економiчнiсть, екологiчнiсть i багатофункцiональнiсть, виключення "воєнiзованостi" в елементах форменого одягу, вiдповiднiсть клiматичним умовам України.

У своїх розробках ми цих принципiв дотримувалися з самого початку. До зацiкавленостi у спiвробiтництвi з нами керiвництво ДПС спонукала наша пропозицiя: розробка i постачання повнокомплектного форменого одягу iз забезпеченням його складування, збереження, облiку i доставки до кiнцевого споживача. Жодна з фiрм - претендентiв на цей проект таких пропозицiй не вносила. Вважаю, що важливим чинником у нашiй перемозi за право здiйснити проект "Формений одяг i символiка ДПС України" виявився наш варiант вирiшення завдання, поставленого особисто Миколою Яновичем Азаровим: "У форменого одягу не повинно бути символiв владностi й войовничостi, нiяких погонiв i лампасiв, властивих силовим вiдомствам".

У березнi 1997 року керiвництво ДПС України ризикнуло повiрити у нашу здатнiсть здiйснити проект "Формений одяг i символiка ДПС України" i пiдписало з фiрмою "Корвет" договiр-замовлення на його втiлення. Вiдтодi ми зосередили свої зусилля на виконаннi завдання якiсно й у встановленi термiни. Пам'ятаючи про те, що формений одяг крiм елегантностi i практичностi повинен нести на собi символ приналежностi до держави, вiдомства, поринули у "святцi" геральдики й вексилологiї, щоб вiдшукати символ, емблему, якi б повнiше виражали призначення державної податкової служби. Звичайно, знаючи завдання, поставленi перед податковим вiдомством, враховуючи сили i засоби, якими виконуються цi завдання, немає нiчого простiшого певним символом, знаком, емблемою "позначити" це вiдомство. Тут же було набагато складнiше.

При розробцi центральноутворюючого символу податкової служби держави ми вважали, що в ньому мають бути вiдображенi не завдання вiдомства, а мета, яку воно повинно досягти, виконуючи цi завдання.

Не треба вишукувати в символiцi податкової служби точного вiдображення її сьогоднiшньої сутi. Нашою символiкою ми зобразили її мету, мету молодої незалежної держави, мрiю про добробут через злагоду, примирення i взаєморозумiння.

Емблема Державної податкової служби України

embl У центрi емблеми ДПС розмiщено кадуцей (вiд грецького - "цiпок вiсника"), що має на собi двi змiї. Кадуцей - крилатий цiпок примирення, взаєморозумiння i мудростi. Вiн був символом торгiвлi, багатства, миру i добробуту ще в Стародавній Індiї i Месопотамiї. Пiзнiше запозичений грецькою культурою. В античному Римi знак у виглядi крилатого жезла, обвитого двома змiями, був атрибутом бога Меркурiя i став символом мирної торгiвлi. За давньогрецькою мiфологiєю Гермес, посланник богiв, одержав крилатий цiпок, здатний примиряти противникiв, i коли вiн вирiшив випробувати його, помiстивши мiж двома змiями, що борються, вони негайно оповили цiпок у мирi мiж собою, тобто двi змiї символiзують мудрiсть, примирення, взаєморозумiння.

Дубовий вiнок символiзує стiйкiсть, силу, славу, а дубовий вiнок iз жолудями є символом зрiлостi й упевненостi у своїх силах. Жовтий колiр (золото) у геральдицi означає багатство, силу, вiрнiсть, сталiсть; зелений (поле емблеми) - вiдродження, благополуччя, свободу, надiю. Усе це - в золотому кiльцi (колi). Золоте коло - символ Сонця, геральдичний символ сталостi, стабiльностi.

Податкова полiтика держави повинна служити примноженню багатства країни, змiцненню її незалежностi й добробуту, утвердженню в суспiльствi миру i злагоди, підвищенню життєвого рiвня громадян.

Це ми i вiдобразили в емблемi Державної податкової служби України.

У 1999 роцi Голова ДПА України Микола Азаров затвердив наш проект емблеми i прапора ДПС, що одержав схвалення у професiоналiв-геральдистiв (геральдичну та графiчну розробку здiйснив Олексiй Кохан).

Прапор Державної податкової служби України

flag Прапор ДПС - це бiле полотнище, на якому у лiвiй верхнiй чвертi зображено Державний прапор України, а в центрi правої половини розмiщено емблему ДПС.

У геральдицi бiлий колiр символiзує чистоту, свiтло, мудрiсть, а оскiльки вiн "не ховає iншого кольору", - безвиннiсть i правду.

Таким прапором, його символiкою ми хотiли пiдкреслити прагнення податкiвцiв - благороднi завдання вирiшувати благородними методами.

znak Штандарт Голови ДПА - це емблема, виконана на полотнищi, яка є прапором першого керiвника.

На полотнищi розмiщено всi символи: кадуцей, вiнок iз дубових листкiв, розгорнутий у квадрат, i золота бахрома. Полотнище штандарта зеленого кольору, як "поле" емблеми.

Розглядаючи проект символiки податкової служби (емблему, прапор, власний штандарт), Микола Янович Азаров "власнi" прапори виключив, мотививуючи, що напевно поки що нескромно i невчасно керiвникам мати свої прапори. Про те, що час прийшов, "пiдказав" Президент України, який своїм Указом затвердив емблему, прапор ДПС i штандарт Голови ДПА.

Головна сторінка / Про ДПС / День працівника державної податкової служби /

Символіка Державної податкової служби України

Еще нет комментариев.

Оставить комментарий

*

code